Vietnamese English

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Cơ cấu tổ chức

xaylap

1. Ban giám đốc:
- Giám đốc : Nguyễn Văn Vinh
- Phó Giám đốc phụ trách kế hoạch tổng hợp: Lê Ngọc Thủy
- Phó Giám đốc phụ trách Kỹ thuật: Lê Trường An
2. Phòng Hành chính tổng hợp:
- Trưởng phòng: Lê Ngọc Thủy kiêm nhiệm
- Phụ trách kế toán: Trần Quốc Trưởng
3. Phòng Tư vấn đầu tư
- Trưởng phòng: KTS. Lê Trường An kiêm nhiệm
4. Đội Kinh doanh xây lắp:
- Đội trưởng: KS. Hoàng Ngọc Linh San