Vietnamese English

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Các bài viết

Sự hình thành và phát triển

Xí nghiệp là đơn vị trực thuộc Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng KCN Chu Lai, được thành lập theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 26/12/2013 của Hội đồng thành viên Công ty trên cơ sở chuyển đổi mô hình từ phòng Tư vấn Đầu tư của Công ty.

Xí nghiệp xây dựng số 1 là đơn vị trực thuộc Công ty, có con dấu, tài khoản riêng, thực hiện các nhiệm vụ Tư vấn đầu tư, Thi công, xây lắp và các nhiệm vụ khác do Công ty giao. Xí nghiệp hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Xí nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và pháp luật Việt Nam hiện hành

Dưới sự chỉ đạo của Công ty, với lực lượng cán bộ được đào tạo chính quy, năng lực và kinh nghiệm, đoàn kết cùng nhiệt huyết, Xí nghiệp đã kế thừa những thành quả đạt được và sẵn sàng thực hiện những nhiệm vụ mới theo đúng năng lực và kế hoạch đã đề ra.