Vietnamese English

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Báo cáo tài chính năm 2015

STT

Chỉ tiêu

ĐVT

 Năm 2015

1

Tổng tài sản

Triệu đồng

330.982,00

2

Nợ phải trả

Triệu đồng

161.847,00

3

Vốn chủ sở hữu

Triệu đồng

169.135,00

4

Doanh thu

Triệu đồng

25.693,00

5

Lợi nhuận trước thuế

Triệu đồng

4.811,00

6

Lợi nhuận sau thuế

Triệu đồng

4.237,00

7

Nộp ngân sách Nhà nước

Triệu đồng

2.398,00