Vietnamese English

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Báo cáo tài chính năm 2016

STT

Chỉ tiêu

ĐVT

 Năm 2016

1

Tổng tài sản

Triệu đồng

406.384,00

2

Nợ phải trả

Triệu đồng

234.947,00

3

Vốn chủ sở hữu

Triệu đồng

171.437,00

4

Doanh thu

Triệu đồng

30.289,00

5

Lợi nhuận trước thuế

Triệu đồng

5.674,00

6

Lợi nhuận sau thuế

Triệu đồng

4.809,00

7

Nộp ngân sách Nhà nước

Triệu đồng

3.071,00