Vietnamese English

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Đánh giá hiệu quả hoạt động

Báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp năm 2014:

I. Xếp loại doanh nghiệp:

1. Doanh thu và thu nhập khác                                              : Xếp loại A

2. Lợi nhuận thực hiện và tỷ suất lợi nhuận thực hiện trên vốn chủ sở hữu: :

Xếp loại A                                                                                            

 3. Nợ phải trả quá hạn và khả năng thanh toán nợ đến hạn     : Xếp loại B

4. Tình hình chấp hành chế độ, chính sách pháp luật            : Xếp loại A

Tổng hợp xếp loại của Công ty                                             : Xếp loại A

 

II. Xếp loại viên chức quản lý: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(Theo Quyết định số: 2180/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6  năm 2015 của UBND tỉnh Quảng Nam).