Vietnamese English

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Kế hoạch sản xuất kinh doanh

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2015

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

- Doanh thu                   : 12.900.000.000 đồng;

- Lợi nhuận           :   2.500.000.000 đồng;

- Nộp ngân sách   : Theo quy định.

 

2. Kế hoạch đầu tư:

- Tiếp tục đầu tư hoàn thiện cơ bản Khu công nghiệp Bắc Chu Lai, giai đoạn 2;

- Triển khai đầu tư dự án Khu công nghiệp Tam Thăng.

- Quản lý đầu tư Khu dân cư phía tây đường An Hà Quảng Phú, Tam kỳ, Quảng Nam.