Vietnamese English

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Cán bộ công nhân viên

Tiền lương, thưởng của Công ty năm 2013:

A. Tiền lương, thưởng của Công ty năm 2014:

I. Tổng quỹ lương                  : 2.062.288.000 đồng, trong đó:

. Người lao động                    : 1.341.332.000 đồng

II. Tiền thưởng                      :    324.619.500 đồng, trong đó:

. Người lao động                    :    234.500.000 đồng

III. Thu nhập bình quân

. Người lao động                    :        4.528.000 đồng/tháng/người

 

B. Tiền lương, thưởng của Công ty 6T/2015:

I. Tổng quỹ lương                            : 1.027.000.000 đồng, trong đó:

. Người lao động                    :    712.000.000 đồng

II. Thu nhập bình quân

. Người lao động                    :        3.956.000 đồng/tháng/người