Vietnamese English

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Viên chức quản lý

A. Tiền lương, thưởng của Công ty năm 2014:

I. Tổng quỹ lương                  : 2.062.288.000 đồng, trong đó:

Viên chức quản lý                :    720.956.000 đồng

II. Tiền thưởng                      :    324.619.500 đồng, trong đó:

Viên chức quản lý                :      90.119.500 đồng

III. Thu nhập bình quân

Viên chức quản lý                :      22.500.000 đồng/tháng/người

 

B. Tiền lương, thưởng của Công ty 6T/2015:

I. Tổng quỹ lương                            : 1.027.000.000 đồng, trong đó:

Viên chức quản lý                :    315.000.000 đồng

II. Thu nhập bình quân

Viên chức quản lý                :      13.130.000 đồng/tháng/người