Vietnamese English

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Tình hình hoạt động

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG HẰNG NĂM CỦA DOANH NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 4 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về công bố thông tin hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu)

 

 

Tên doanh nghiệp : Công ty TNNH MTV Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Chu Lai.

                 Năm báo cáo        : 2014

                I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

               1. Những sự kiện quan trọng

               - Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Chu Lai (sau đây gọi tắt là Công ty) do UBND tỉnh Quảng Nam thành lập theo Quyết định số 3235/QĐ-UBND ngày 10/10/2011, là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước được giao nhiệm vụ đầu tư và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp.

             - Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2014 là: 60.288.000.000đồng (Bằng chữ: Sáu mươi tỷ, hai trăm tám tám triệu đồng).

              2. Quá trình phát triển

              - Chức năng, nhiệm vụ của doanh nghiệp: Quản lý, đầu tư, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp.

           - Mục tiêu kinh doanh: Quản lý, đầu tư, kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp phục vụ cho chiến lược phát triển Khu kinh tế mở Chu Lai và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Nam; quản lý, bảo toàn và phát triển vốn của Nhà nước giao cho công ty; Đảm bảo việc làm ổn định, nâng cao đời sống và tăng thu nhập cho người lao động và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước.    - Ngành, nghề kinh doanh chính: Đầu tư, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, đầu tư, tư vấn đầu tư, xây lắp…

             - Điều lệ hoạt động Công ty: Được ban hành theo Quyết định số 3969/QĐ-UBND ngày 17/12/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam.

           - Tình hình hoạt động: Tiền thân của Công ty là đơn vị sự nghiệp chủ yếu là quản lý và khai thác Khu công nghiệp Bắc Chu Lai, Tuy nhiên, sau khi chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV 100% vốn nhà nước thì ngoài nhiệm vụ quản lý, đầu tư và khai thác Khu công nghiệp Bắc Chu Lai, công ty được giao nhiệm vụ quản lý vận hành nhà máy xử lý nước thải trong KCN Bắc Chu Lai, cuối năm 2013 UBND tỉnh Quảng Nam giao nhiệm vụ cho công ty làm chủ đầu tư KCN Tam Thăng, Công ty thành lập Xí nghiệp dịch vụ và kinh doanh xây lắp từ tháng 12/2013, là đơn vị hạch toán phụ thuộc, với nhiệm vụ tư vấn đầu tư, môi trường, …, thi công xây lắp, tạo nguồn thu cho công ty đồng thời giải quyết việc làm cho một số lao động phổ thông.

             - Công ty đã ban hành các quy chế tổ chức và hoạt động nội bộ; quy chế thực hiện dân chủ cơ sở trong nội bộ công ty; quy chế quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng; quy chế quản lý tài chính; thoả ước lao động tập thể; nội quy lao động; quy chế quản lý nợ; quy chế tổ chức hội nghị người lao động; quy chế đối thoại định kỳ.

             3. Định hướng phát triển

            - Các mục tiêu chủ yếu của doanh nghiệp: Đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Bắc Chu Lai giai đoạn 2, chuẩn bị nguồn lực triển khai đầu tư kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tam Thăng; thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào 02 Khu công nghiệp này.

             - Chiến lược phát triển trung và dài hạn: Hoàn thành đầu tư kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Bắc Chu Lai giai đoạn 2 (184,5ha), thu hút đầu tư lấp đầy khu công nghiệp này vào năm 2018; Đầu tư kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tam Thăng (193ha) trong các năm 2015-2018, thu hút đầu tư lấp đầy khu công nghiệp này vào năm 2020; Làm chủ đầu tư dự án các công trình: Khu dân cư phía tây đường An Hà Quảng Phú; cấp nước; điện Khu dân cư phía tây đường An Hà Quảng Phú. Ngoài những nhiệm vụ chính trên, công ty còn thực hiện các dịch vụ về tư vấn, thiết kế lập quy hoạch, thi công xây dựng công trình; tư vấn về môi trường ... ra bên ngoài.

             II. BÁO CÁO CHUNG VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG

             1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm

            Mặc dù trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn, nhưng nhờ có sự chỉ đạo kịp thời của UBND tỉnh, BQL Khu kinh tế mở Chu Lai và sự hỗ trợ của các ngành chức năng, trong năm 2014, Công ty đã thực hiện có kết quả 01 số công việc lớn như đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng Bắc Chu Lai giai đoạn 2 tạo mặt bằng sạch khoản 50ha/140ha để xúc tiến kêu gọi đầu tư, chuẩn bị mọi mặt cho việc triển khai đầu tư kết cấu hạ tầng KCN Tam Thăng, quảng bá kêu gọi đầu tư, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu về tài chính, thực hiện nộp đúng, đủ các sắc thuế với nhà nước, đời sống cán bộ công nhân viên tiếp tục được cải thiện và ổn định, phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc đạt nhiều kết quả tốt, công tác an sinh xã hội ngày càng được phát huy.

              2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch

             Tình hình tài chính Công ty lành mạnh, vốn nhà nước được bảo tồn, phát triển, doanh thu và tỉ suất lợi nhuận trên vốn đạt và vượt kế hoạch đã đề ra.

               3. Những thay đổi chủ yếu trong năm:

             Tiếp tục thực hiện đầu tư hạ tầng KCN Bắc Chu Lai giai đoạn 2, triển khai đầu tư kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Tam Thăng và làm nhiệm vụ chủ đầu tư dự án các công trình: Khu dân cư phía tây đường An Hà Quảng Phú; cấp nước; điện Khu dân cư phía tây đường An Hà Quảng Phú.

          4. Thuận lợi, khó khăn chủ yếu, các yếu tố ảnh hưởng tới tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

               4.1. Thuận lợi

              - Công ty thường xuyên nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh, các sở ban nhành và trực tiếp là Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai;

                 - Công ty có đội ngũ CBCNV trẻ, có năng lực, có kinh nghiệm, đoàn kết, thống nhất.

                 4.2. Khó khăn

                 - Theo các Quyết định 4342/QĐUBND ngày 18/12/2009, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Công trình: Khu công nghiệp Bắc Chu Lai (giai đoạn 2); Quyết định số 1354/QĐ-UBND ngày 29/4/2011 phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Công trình: Khu công nghiệp Bắc Chu Lai (giai đoạn 2) và Quyết định số 2857/QĐ-UBND ngày 17/9/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam về phê duyệt điều chỉnh dự án Đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Bắc Chu Lai (giai đoạn 2) thì nguồn vốn BTGPMB và RPBM do ngân sách nhà nước cấp. Nhưng từ năm 2012 cho đến nay, ngân sách Tỉnh không cấp. Để có mặt bằng kêu gọi đầu tư, UBND tỉnh và Ban quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai chỉ đạo Công ty ứng trước trên 14 tỷ đồng để đền bù GPMB, nhưng đến nay ngân sách cũng chưa cân đối lại cho Công ty.

                    - Khó khăn lớn nhất của Công ty trong 3 năm qua (2012-2014) là: Các Quy phạm pháp luật về quản lý Công ty TNHH MTV thiếu thống nhất, luôn thay đổi gây khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện, Ví dụ: phương pháp đánh giá xếp loại doanh nghiệp và phương pháp đánh giá duyệt quỹ lương; Các nội dung phân chia các Quỹ của Doanh nghiệp theo Thông tư 220….của Bộ Tài Chính; Sự chỉ đạo, hướng dẫn của các ngành chức năng cũng có sự khác nhau, cùng một vấn đề, nếu thực hiện theo chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh, Sở Tài Chính, Ban quản lý khu kinh tế mở thì cơ quan Thuế cho là không đúng, làm theo hướng dẫn của cơ quan Thuế thì Sở Tài chính, Kiểm toán cho là không đúng. Ví dụ: việc thu tiền đất nguyên liệu, đá thừa do hạ cos KCN Bắc Chu Lai.

                   5. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai

                Tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, Ban quản lý khu kinh tế mở Chu Lai, sự hỗ trợ của các ngành, địa phương liên quan, sự phục hồi của nền kinh tế thế giới cũng như trong nước thì khả năng kế hoạch trong tương lai của Công ty sẽ được thực hiện thành công, đáp ứng nhiệm vụ đề ra của UBND tỉnh Quảng Nam và BQL Khu kinh tế mở Chu Lai.

                  III. BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN

                 1. Về việc báo cáo tài chính

                - Các nguyên tắc, chuẩn mực kế toán doanh nghiệp phải tuân thủ: Công ty áp dụng chế độ kế toán Việt Nam, ban hành kèm theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006, hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định về sửa đổi, bổ sung có liên quan của Bộ Tài chính.

                 Hình thức kế toán: Công ty dùng phần mềm kế toán trên máy vi tính để ghi sổ kế toán và in sổ kế toán theo hình thức nhật ký chung.

                - Tình hình kiểm toán nội bộ: Có bố trí cán bộ kiểm toán nội bộ, đồng thời UBND tỉnh bổ nhiệm 01 kiểm soát viên chuyên trách tại công ty.

                   2. Kiểm toán độc lập

                    - Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH kiểm toán FAC-CN Miền Trung

                 - Ý kiến kiểm toán độc lập: Theo ý kiến của Kiểm toán độc lập thì báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2014, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

                   - Các nhận xét đặc biệt: không

                  3. Kiểm toán nội bộ: không có

                   - Ý kiến kiểm toán nội bộ: không có

                   - Các nhận xét đặc biệt: không có

                 IV. CÁC CÔNG TY CON DO DOANH NGHIỆP NẮM TRÊN 50% VỐN ĐIỀU LỆ

                  Công ty là công ty TNHH MTV 100% vốn nhà nước.

                  V. TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

                   1. Hội đồng thành viên

             - Thành viên và cơ cấu Hội đồng thành viên: Hội đồng thành viên 03 người khuyết 01 (nghỉ việc theo chế độ ngày 30/11/2013), Hội đồng thành viên do UBND tỉnh quyết định bổ nhiệm.

                 - Hoạt động của Hội đồng thành viên có hiệu quả, được xếp loại là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

                 2. Kiểm soát viên

            - Cơ cấu Kiểm soát viên: Kiểm soát viên của công ty từ 01 đến 03 người, hiện nay mới bổ nhiệm 01 Kiểm soát viên chuyên trách.

                 - Danh sách: Huỳnh Thị Tú Trinh, cử nhân kế toán.

                3. Thù lao và lợi ích của Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Giám đốc, Phó giám đốc.

                 - Lương, thưởng của Chủ tịch Hội đồng thành viên, kiêm Giám đốc Công ty                                                                                   : 299.053.400 đ/năm;

                 - Lương, thưởng của thành viên Hội đồng thành viên, kiêm phó Giám đốc Công ty                                                                        : 256.011.000 đ/năm;

                - Lương, thưởng của Kiểm soát viên Công ty       : 256.011.000 đ/năm;

               4. Các chính sách bảo đảm trách nhiệm của đội ngũ quản lý

              + Các nguyên tắc về đạo đức của doanh nghiệp (nếu có).

              - Suy nghĩ và hành động vì lợi nhuận nhưng không phải bằng mọi giá;

               - Đoàn kết, trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu;

               - Hiệu quả công việc là thước đo của sự cống hiến;

              - Sẳn sàng chia sẻ khó khăn, hợp tác trong công việc và cuộc sống;

              - Thành công của đối tác là thành công của chính mình.

           + Liệt kê các chính sách khác của doanh nghiệp để bảo đảm đạo đức và trách nhiệm của đội ngũ quản lý: Công ty có ban hành các quy chế như: Quy chế tổ chức và hoạt động nội bộ, lao động tiền lương, tài chính, dân chủ, thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động, quy chế tổ chức hội nghị người lao động; quy chế đối thoại định kỳ.

              5. Về quản lý rủi ro

               Hướng dẫn về quản trị rủi ro của doanh nghiệp: Công ty có ban hành quy chế quản lý nợ.

               6. Chính sách tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp

              Chính sách tiền lương, tiền thưởng đối với viên chức quản lý và CBCNV thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.