Vietnamese English

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Báo cáo tài chính

1. Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán

Stt

Chỉ tiêu

Đvt

 Năm 2014

1

Tổng tài sản

Triệu đồng

216.364,00

2

Nợ phải trả

Triệu đồng

75.531,00

3

Vốn chủ sở hữu

Triệu đồng

140.832,00

4

Doanh thu

Triệu đồng

12.860,00

5

Lợi nhuận trước thuế

Triệu đồng

2.458,00

6

Lợi nhuận sau thuế

Triệu đồng

2.243,00

7

Nộp ngân sách Nhà nước

Triệu đồng

1.486,00

8

Tham gia hoạt động xã hội

Triệu đồng

400,00

 

2. Báo cáo tài chính sáu tháng đầu năm 2015:

Stt

Chỉ tiêu

Đvt

 Năm 6T2015

1

Tổng tài sản

Triệu đồng

262.649,00

2

Nợ phải trả

Triệu đồng

93.442,00

3

Vốn chủ sở hữu

Triệu đồng

169.207,00

4

Doanh thu

Triệu đồng

9.121,00

5

Lợi nhuận trước thuế

Triệu đồng

4.000,00

6

Lợi nhuận sau thuế

Triệu đồng

3.800,00

7

Nộp ngân sách Nhà nước

Triệu đồng

344,00