vienko

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Nhân sự Đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng KCN Chu Lai

1. Ban chấp hành lâm thời và Ban Thường vụ Đoàn cơ sở Công ty:

Đồng chí Trương Quốc Sơn - Bí thư

- Đồng chí Đoàn Thị Thanh Nhàn - Phó Bí thư

- Đồng chí Trần Thị Cẩm Vân - Ủy viên Ban Chấp hành

- Đồng chí Trịnh Ngọc Khoa - Ủy viên Ban Chấp hành

- Đồng chí Phan Như Pháp - Ủy viên Ban Chấp hành

2. Các Chi đoàn trực thuộc:

* Ban chấp hành Chi đoàn Văn phòng Công ty:

- Đồng chí Phan Như Pháp - Bí thư

- Đồng chí Cao Bá Trung - Phó Bí thư

- Đồng chí Trần Thị Ngọc Trâm - Ủy viên Ban Chấp hành

- Đồng chí Lê Minh Hải - Ủy viên Ban Chấp hành

- Đồng chí Nguyễn Tuấn Khánh - Ủy viên Ban Chấp hành.

* Ban chấp hành Chi đoàn Trung tâm Khách sạn Bàn Thạch: 

Đồng chí Trịnh Ngọc Khoa - Bí thư

- Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Sơn - Phó Bí thư

- Đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành

- Đồng chí Huỳnh Ngọc Chương - Ủy viên Ban Chấp hành

- Đồng chí Lê Thị Tuyết Mai - Ủy viên Ban Chấp hành.