vienko

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ĐẢNG ỦY CÔNG TY TNHH MTV PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KCN CHU LAI: HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN, THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU, BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII

Ngày 22 và ngày 23/12/2022, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng KCN Chu Lai (Công ty) tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Tham dự hội nghị, có đồng chí Vũ Hồng Nhân – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Công ty; đồng chí Lê Ngọc Thủy – Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty; các đồng chí Đảng ủy viên và toàn thể Đảng viên, Người lao động Công ty.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghiên cứu, học tập quán triệt 03 nghị quyết, 01 kết luận gồm: Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 9/11/2022 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 17/11/2022 về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Kết luận số 45-KL/TW, ngày 17/11/2022 về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

z3979218731422_1521d88b3729167d3cb26fbe8f327137.jpg

Quang cảnh Hội nghị

z3978826878687_c32e70df49b8a7bb604c159613aa98e7.jpg

Đồng chí Vũ Hồng Nhân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Công ty

truyền đạt tại Hội nghị

z3978826878688_533eb7cbad669fcf86594fe32ebc338e.jpg

Đồng chí Lê Ngọc Thủy – Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty

truyền đạt tại Hội nghị

z3978826875738_0eb681dbb306f3a02ed98c161fc84ecd.jpg

Đồng chí Huỳnh Thị Tú Trinh – Đảng ủy viên, Thành viên HĐTV Công ty

truyền đạt tại Hội nghị

z3978826878689_6a95d9f6fce6516b316ed18cb82590ec.jpg

Đồng chí Lê Công Bình – Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Công ty

truyền đạt tại Hội nghị

Việc nghiên cứuhọc tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII nhằm giúp Đảng viên, Người lao động Công ty nắm vững những nội dung văn kiện, nhất là những nội dung cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, công tác tuyên truyền Nghị quyết cần được tiến hành thường xuyên, toàn diện, đồng bộ, thống nhất, kịp thời, phong phú và sinh động trong toàn Đảng bộ Công ty, góp phần đưa các Nghị quyết nhanh chóng đi vào thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.